LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností)
Pripomienka k: ustanovenia o malom konkurze
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Chápeme zámer MS SR zjednodušiť konkurzy malých podnikateľov, avšak priblíženie tohto inštitútu oddĺženia, ktorí bol a je asi jeden z najviac zneužívaných inštitútov konkurzu, je nesprávny a likvidačný pre veriteľov, ktorí môžu rovno odpísať celú svoju pohľadávku. Nezmyselne je inštitút malého konkurzu nastavený aj vo vzťahu k správcovi, ktorý za odmenu 500 EUR vrátane DPH nebude mať absolútne žiadnu motiváciu zabezpečiť pre veriteľov čo najvyšší výťažok. Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme navrhnúť celkovú zmenu konceptu malého konkurz:

a) Jedna zo základných podmienok by bolo plnohodnotné zapojenie správcu – najmä z dôvodu limitov malého konkurzu (do 1 milióna záväzkov/majetku) – správca pri takomto zapojení môže iniciatívne preskúmavať majetok, odporovať úkonom, popierať a zisťovať pohľadávky, je účastníkom konaní, je garantom samotného procesu (napr. ochrana majetku pred vylučovacími žalobami – je ich účastníkom)
b) Celkové usporiadanie vzťahov rámci malého konkurzu (zbytočná existencia rôznych konaní popri malom konkurze za splnenia požiadavky rýchlosti, elektronizácie a celkového speňaženia majetku)
c) Rýchle a efektívne speňažovanie majetku smerom k transparentnému speňažovaniu – dražba neviazaná na ZP ale na obvyklú cenu, alebo na ponuku v reálnom čase, na základe jednoduchých pokynov veriteľov, prípadne limitovať povinnosť mať pokyn od nejakej hodnoty speňažovaného majetku, možnosť speňažiť všetok majetok úpadcu správcom zvoleným najvhodnejším spôsobom (v korelácii s pokynom veriteľov).
d) Možnosť, aby malý konkurz navrhol aj veriteľ, ak neskôr budú splnené podmienky na Veľký konkurz, zvážiť povinnosť preklopiť, prípadne limitovať túto možnosť na veľmi málo situácii (podľa podmienok)
e) Zodpovednosť správcu za zisťovanie majetku, odporovanie úkonom ukracujúcim majetok úpadcu
f) Zjednodušiť voľbu, alebo menovanie zástupcov veriteľov (traja s najvyššou pohľadávkou), alebo len jeden s najvyššou pohľadávkou, prípadne zaviesť hlasovanie pre rollam pre vybrané situácie
g) Zlepšenie postavenia veriteľov – musia sa prihlásiť, inak nemajú právo uplatňovať svoje nároky, zosplatnenie práv a povinností nastáva vyhlásením malého konkurzu, vyhlásenie konkurzu nemá vzťah na sekundárne vzťahy voči iným zaviazaným osobám, iným ako je úpadca, veriteľ má oprávnenie popierať alebo odporovať, veriteľ môže iniciovať odvolanie správcu

Navrhujeme znížiť majetkové hladiny malého konkurzu na majetok a záväzky do 200.000 EUR a nastaviť odmeňovanie správcu ako pri veľkom konkurze.