LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 15
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V súvislosti s navrhovaným znením odseku 3 upozorňujeme, že podľa zákona o dani z príjmov by odpis záväzkov do výnosov bol zdaniteľným príjmom podnikateľa pod dočasnou ochranou v súlade s účtovníctvom a na odpis nepremlčanej pohľadávky zahrnutej do zdaniteľných príjmov by sa uplatňoval § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. To znamená, že výdavok by bolo možné uplatniť iba do výšky hypotetickej tvorby opravnej položky v čase jej odpisu v závislosti od doby uplynutej od jej splatnosti. V prípade odpisu záväzkov oslobodených od dane, resp. odpisu pohľadávok uznaných za daňový výdavok ide spravidla o zákonné odpisy vyplývajúce z osobitných predpisov, ktoré sú však spravidla spojené aj so zverejnením výšky uhrádzaných pohľadávok (odpustených záväzkov) v Obchodnom vestníku (napríklad v prípade konkurzu), čo v prípade podnikateľa pod dočasnou ochranou nenastáva.