LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
5. Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve návrhu zákona slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ nahradiť slovami „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v čl. I § 4 ods. 1 presunúť legislatívnu skratku „(ďalej len „žiadosť“)“ do § 3 ods. 2, kde sa skracované slová používajú prvýkrát, v § 6 ods. 1 písm. c) slová „nie sú mu“ nahradiť slovami „mu nie sú“, v § 6 ods. 3 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „ministerstvo“)“, pretože sa v návrhu používa len raz v § 17 ods. 6, upozorňujeme, že legislatívna skratka „(ďalej len „úverové financovanie“)“ zavedená v § 11 ods. 1 sa používa už v § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1, v § 7 ods. 1 písm. g) za slovo „súdnych“ vložiť slovo „konaní“, v § 9 ods. 3 druhej vete slovo „za“ nahradiť slovom „sa“, v § 10 ods. 8 prvej vete slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 11 ods. 1 za slovo „úverové“ vložiť slovo „zmluvy“, v § 14 ods. 2 písm. b) vypustiť slovo „ak“ vzhľadom na znenie úvodnej vety odseku 2, v § 15 ods. 4 za slovo „žiadosti“ vložiť slová „o predĺženie dočasnej ochrany“, v § 17 ods. 5 slová „zabezpečeným veriteľom“ nahradiť slovami „za zabezpečeného veriteľa“, v osobitnej časti dôvodovej správy k § 10 ods. 3 doplniť, že predmetná úprava sa vzťahuje aj na daňovú exekúciu a zosúladiť označenie odôvodnení so znením § 17 a 18 návrhu, v čl. II bode 2 § 20 ods. 2 a 4 a bode 5 § 107ae ods. 1 a § 107ah slová „veľký konkurz“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovami „konkurz podľa prvej hlavy tejto časti“ v príslušnom tvare, pretože súčasná právna úprava pojem „veľký konkurz“ nepozná alebo na účely zákona definovať pojem „veľký konkurz“, v bode 2 slová „ods. 4“ nahradiť číslom „4“, v bode 5 § 107 nadpise vypustiť slovo „funkciu“ ako nadbytočné, v § 107aa ods. 2 slová „podľa povahy“ vypustiť ako nadbytočné, v § 107d ods. 1 písm. b) slovo „sociálnej“ nahradiť slovom „Sociálnej“, v § 107d ods. 1 písm. d) slovo „povinnosti“ nahradiť slovom „povinností“, v § 107ad ods. 3 slová „Tieto ustanovenia“ nahradiť slovami „Ustanovenia odsekov 1 a 2“, v § 107ae ods. 4 slová „Odsek 1 až 3 sa použije aj v prípade, že“ nahradiť slovami „Odseky 1 až 3 sa použijú aj vtedy, ak“, v § 107ag za slovo „podnikateľskej“ vložiť slovo „činnosti“, bod 13 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 14 úvodnej vete slovo „dopĺňa“ nahradiť slovom „vkladá“, v § 206k slovo „odseku“ nahradiť slovom „ods.“, v čl. III bode 2 vypustiť odkaz 10aa vrátane poznámky pod čiarou ako nadbytočné, v bode 6 slová „a písm.“ nahradiť slovom „a“, v bodoch 7, 15 a 19 úvodné vety zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 18 vypustiť slovo „v“ ako nadbytočné, v bode 21 úvodnej vete vypustiť slovo „nový“ ako nadbytočné, v § 33a ods. 2 slová „§ 33 ods. 1“ nahradiť slovami „odseku 1“, v bode 22 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 34.2 prílohy LPV, v § 50 slová „do 1. januára 2021“ nahradiť slovami „do 31. decembra 2020“].