LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. V rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) bola Ministerstvom spravodlivosti SR uplatnená pripomienka v súvislosti s doplnením daňového nástroja na podporu neformálnej finančnej reštrukturalizácie. V tejto súvislosti žiadame o pracovné stretnutie, na ktorom by zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR bližšie vysvetlili potrebu zavedenia tohto nástroja, ako aj spôsob jeho fungovania. V súvislosti s predloženým návrhom na rozšírenie daňovo uznanej tvorby opravných položiek k pohľadávkam upozorňujeme, že zákon o dani z príjmov umožňuje tvoriť opravné položky iba k pohľadávkam zahrnutým do zdaniteľných príjmov (výnosov). Výnimkou z tohto pravidla sú iba úvery bánk a spotrebiteľské úvery. Rozšírením daňovo uznaných opravných položiek na akékoľvek úvery a pôžičky bez ohľadu na ich poskytovateľa, ktoré nie sú zahrnuté do zdaniteľných príjmov, by došlo k narušeniu celkového konceptu ich daňovej uznateľnosti v zákone o dani z príjmov.