LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 8 ods. 1
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2. § 8 ods. 1 odporúčame formulovať nasledovne: „(1) Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd overí skutočnosti uvedené v žiadosti. Ak súd overením nezistí rozpor medzi informáciami uvedenými v žiadosti a skutočným stavom, bezodkladne poskytne žiadateľovi dočasnú ochranu. Dočasnú ochranu poskytne súd vydaním potvrdenia žiadateľovi o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany súd doručuje vyznačením v spise. “ Odôvodnenie: Navrhujeme faktické overenie skutočnosti, či napríklad naozaj nebolo voči žiadateľovi začaté v čase podania žiadosti konkurzné konanie, vyhlásený konkurz alebo začaté reštrukturalizačné konanie. Znenie navrhnuté v medzirezortnom pripomienkovom konaní totiž umožňuje len formálnu kontrolu žiadosti (či obsahuje všetky uvedené náležitosti), nie jej faktickú/ vecnú kontrolu.