LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: 3. V Čl. I - § 6 – osobitné náležitosti žiadosti uvádzame nasledovné:
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K § 6 v odseku 1. písmeno b) 
Pri navrhovanej Alternatíve 1 si dovoľujeme upozorniť predkladateľa, že nie je riešená otázka nakladania so spornými pohľadávkami veriteľa / napr. v súdnom spore/.
Takéto sporné pohľadávky zároveň navrhujeme vylúčiť zo skupiny ktorá bude rozhodujúca pre výpočet pre nadpolovičnej väčšiny.  

Pri navrhovanej Alternatíve 2  si dovoľujeme upozorniť na široký pojem slovného spojenia „rokuje so zabezpečenými veriteľmi“. Bolo by vhodné upresniť, kto a ako bude preukazovať toto konštatovanie. Či bude stačiť vydanie potvrdenia o vedení rokovania, alebo sa táto otázka upraví sa vykonávacím predpisom – ako je to napríklad v prípade vyhlášky č.  643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia.