LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Slavikova, Natalia
Pripomienka k: Vlastný materiál bod 8
Dátum vytvorenia: 25.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V bode 8 sa navrhuje nahradenie pojmu „správca“ pojmom „reštrukturalizačný poradca“ v ustanoveniach zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a to v súvislosti s inštitútom reštrukturalizačného posudku. V tejto súvislosti by spomedzi náležitostí reštrukturalizačného posudku v ustanovení  § 110 ods. 1 zákona malo dôjsť (a) k vypusteniu súčasného písm. f) („podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať ich odporovateľnosť“). Pokiaľ je reštrukturalizačným správcom audítorská spoločnosť jej predmetom podnikateľskej činnosti nie je právne poradenstvo, a z kvalifikačného hľadiska (okrem uisťovacích služieb a súvisiacich služieb) nemá predpoklad na realizáciu právnych hodnotení, preto by predmetné činnosti musela zabezpečiť subdodávateľsky cez subjekt, ktorý je na právne hodnotenie oprávnený, čím by sa služba predražila. Predmetné hodnotenie by malo byť realizované správcom tak ako doposiaľ;  (b) k ponechaniu pojmu „správcu“ (ako odkazu na správcu v procese reštrukturalizácie), keďže reštrukturalizačný poradca, pokiaľ ide o audítorskú spoločnosť, má byť nezávislou osobou realizujúcou úkony v rámci svojej expertízy (audítorske, resp. uisťovacie služby definované podľa medzinárodných štandardov). K týmto úkonom nepatria úkony pri správe cudzieho majetku, resp. majetku klientov, ani preberanie rozhodnutí v rámci riadenia a organizácie klienta, keďže tieto úkony sami o sebe spochybňujú postavenie nezávislého audítora/poradcu a navyše z hľadiska rôznorodosti môžu opäť presahovať expertízu audítora, ktorú je povinný mať v súvislosti s poskytovaním audítorských služieb.