LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I § 14
Dátum vytvorenia: 20.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame prehodnotiť znenie ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) v spojení s § 8 ods. 2, podľa ktorého sa "dočasná ochrana považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia a trvá dva mesiace". Ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) sa určuje nová lehota pre zánik tejto ochrany, vzhľadom na to, že by zanikla podľa § 14 ods. 1 až "nasledujúci deň po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku...spolu s informáciou , že dočasná ochrana bola ukončená", pričom zverejnenie informácie o uplynutí doby, na ktorú bola dočasná ochrana poskytnutá súd zverejní "ak uplynula doba...", t. j. až po uplynutí dvoch mesiacov.