LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne
Dátum vytvorenia: 20.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame návrh zákona upraviť legislatívno-technicky, napr.: v čl. I slová "osobitného predpisu o konkurznom konaní" nahradiť slovami "osobitného predpisu" a nad slovo "predpisu" umiestniť odkaz na poznámku pod čiarou, ktorá bude obsahovať názov osobitného predpisu, pri niektorých pojmoch použitých v návrhu zákona uvádzať odkaz na osobitný predpis, ktorý upravuje daný pojem, priamo nad tento pojem, napr. v § 10 ods. 8 pri slove "kvalifikovanú účasť", § 10 ods. 9 pri slovách "podriadené záväzky", čl. II spojiť body 5 a 6 a úvodnú vetu nahradiť vetou v znení "V druhej časti desiata hlava vrátane nadpisu znie:", čl. III bode 19 slová "dopĺňa veta, ktorá znie:" nahradiť slovami "pripája táto veta:", čl. III bode 22 ustanovenie § 50 upraviť podľa bodu 25.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, odkazy uvádzať za interpunkčnými znamienkami.