LP/2020/295 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Základné školstvo
Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis. č. 2020/14560:1-A1810
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie je skutočnosť, že vykonanie zmeny v zriaďovateľských pôsobnostiach je jedno z nevyhnutných opatrení vo vzťahu k odôvodnenému stanovisku vo veci konania o porušení zmlúv (infringement) č. 2015/2025. Návrh sa totiž týka aj zriaďovania škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a centier špeciálno-pedagogického poradenstva a centier pedagogicko-psychologického poradenstva. Manažment týchto škôl a školských zariadení priamo v rámci rezortu školstva má prispieť k lepšej diagnostike pre zapísanie dieťaťa do špeciálnej základnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy. Následne lepšia diagnostika je predpokladom na začleňovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít do bežných základných škôl. Zároveň sa vytvoria predpoklady na transformáciu špeciálnych škôl.​
Posledná zmena: 21.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/295
Dátum začiatku MPK: 05.10.2020
Dátum konca MPK: 14.10.2020
Novelizované predpisy: 422/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

440/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

596/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

597/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

138/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.07.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)