LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: čl. IV bod 2 - § 7a ods. 2
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby § 7a ods. 2 znel takto:
„(2) Výberová komisia má päť členov. Generálny prokurátor vymenuje členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov na základe náhodného výberu, tak aby
a) jeden člen bol vymenovaný z databázy vytvorenej Radou prokurátorov Slovenskej republiky,
b) dvaja členovia boli vymenovaní z databázy vytvorenej generálnym prokurátorom,
c) jeden člen bol vymenovaný z databázy vytvorenej Súdnou radou Slovenskej republiky,
d) jeden člen bol vymenovaný z databázy vytvorenej ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky.“.

Odôvodnenie:
Navrhujeme upraviť pravidlá týkajúce sa kreovania výberovej komisie                                         po vzore kreovania výberovej komisie podľa zákona č. 286/2018 Z.z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre. Princíp zohľadňujúci zastúpenie členov komisie navrhnutých z iného ako prokurátorského prostredia predstavuje vyvážený a otvorený prvok celého výberového konania a mal by prispieť k objektívnejšiemu rozhodovaniu, o ktorom by nemali byť pochybnosti. Navrhujeme, aby táto výberová komisia bola zložená obdobne ako pri voľbe európskeho prokurátora a to z dôvodu zosúladenia princípov zloženia výberových komisií na prokuratúre, tak, aby pri výberových konaniach nevznikali neodôvodnené rozdiely zloženia komisií. Navrhujeme tiež náhodný výber členov komisie, aby tak bola komisia zložená bez zásahu ľudského faktora.

Zásadné je zabezpečenie vyváženého zloženia komisií, ktoré by malo byť podobné ako to je pri výbere sudcov. Zo správy Európskej siete súdnych rád (ENCJ) o nezávislosti a zodpovednosti prokuratúry „Independence and Accountability of the Prosecution ENCJ Report 2014-2016“ vyplýva, že kariéra prokurátorov sa má riadiť rovnakými pravidlami, aké sa vzťahujú na sudcov a má byť založená na schopnostiach, zásluhách, integrite a skúsenostiach. Prokurátori musia spĺňať rovnocenné požiadavky profesionálnych zručností a odbornej prípravy ako sudcovia. Podľa tejto správy členské štáty by mali prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby vytvorili systém prijímania, výberu a menovania prokurátorov, ktorý je nezávislý od politického vplyvu, spravodlivý vo svojich výberových konaniach, otvorený pre všetkých vhodných kandidátov a transparentný z hľadiska verejnej kontroly. 
Európska charta štatútu sudcov, prijatá na mnohostrannom stretnutí o štatúte sudcov v Európe, ktoré v dňoch 8. – 10. júla 1998 zorganizovala Rada Európy sa tiež venuje výberu a vymenovaniu sudcov, ktorý podľa jej bodu 1.3 má vykonávať orgán, ktorý je nezávislý od výkonnej a zákonodarnej moci a ktorého aspoň polovicu tvoria sudcovia zvolení ostatnými sudcami spôsobom, ktorý zaručuje čo najširšie zastúpenie členov sudcovského stavu. Charta ustanovuje, že sudcov by za členov nezávislého orgánu mali zvoliť ostatní sudcovia, pretože z dôvodu zabezpečenia nezávislosti tohto orgánu nemožno pripustiť, aby ich volil alebo menoval politický orgán, ktorý predstavuje výkonnú alebo zákonodarnú moc. Takýto postup by totiž podľa Charty predstavoval hrozbu presadzovania stranícko-politických záujmov pri menovaní a zabezpečovaní úlohy sudcov. Od sudcov, ktorí sú členmi nezávislého orgánu, sa očakáva, že sa nebudú usilovať získať priazeň politických strán alebo orgánov, ktoré sú rovnako menované alebo volené týmito stranami alebo ich prostredníctvom.
Tiež Dublinská deklarácia o štandardoch v oblasti prijímania a menovania sudcov prijatá Valným zhromaždením Európskej siete súdnych rád v Dubline v dňoch 9. až 11. mája 2012 sa venuje minimálnym štandardom týkajúcim sa orgánu rozhodujúceho o prijímaní, výbere a menovaní sudcov. Za štandardy táto deklarácia tiež považuje, že Súdnictvo nemusí mať nutne absolútnu väčšinu členstva v takomto výberovom a menovacom orgáne. V niektorých krajinách je totiž zastávaný názor, že výberový orgán, v ktorom má súdnictvo väčšinové členstvo, býva podrobený kritike. Tá spočíva v tom, že slúži sám pre seba, že vyberá len tých budúcich sudcov, ktorých preferuje a podporuje favorizovaných sudcov z vlastných radov.
Z toho dôvodu prijateľným by tiež bolo zloženie komisií, kde dvoch členov by nominovala Súdna rada SR, aby tak pomer prokurátorov a neprokurátorov bol 3:2.
Tiež poukazujeme na to, že v tejto súvislosti je potrebná tiež zmena zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade SR, pretože sa rozširujú právomoci Súdnej rady SR. 

Pripomienka je zásadná.