LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 1
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 1
Požadujeme slovo „vedie“ nahradiť slovom „prevádzkuje“ a nad slovo prevádzkuje dať odkaz na poznámku pod čiarou v znení „čl. 4 ods. 7 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016)“.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:
Požadujeme aby bolo z ustanovenia jasné, že prevádzkovateľom uvedených databáz je GP SR  v zmysle nariadenia.