LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 6 a k bodu 3 § 125 ods. 4
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 6 a k bodu 3 § 125 ods. 4
Požadujeme, aby bolo v odseku spresnené, ktoré materiály budú predmetom zverejnenia. Požadujeme, aby bolo stanovené koľko budú materiály na webovom sídle  národnej rady zverejnené. Formuláciu za bodkočiarkou požadujeme nahradiť  formuláciou, ktorá bude dávať presné usmernenie, ktoré údaje z materiálov určených na zverejnenie majú byť predmetom anonymizácie.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia je potrebné, aby zákonný právny základ pre spracovateľskú operáciu bol jasný, zreteľný a transparentný a dával osobám konajúcim v mene prevádzkovateľa jasné usmernenia, ako konať pri spracúvaní, čo navrhovaný odsek nespĺňa. Tiež apelujeme na spresnenie v zmysle pripomienky aj v kontexte čl. 6 ods. 3 nariadenia. Doba zverejnenia a stanovenie predmetu zverejnenie je potrebné v zmysle zásad podľa čl. 5 nariadenia. Domnievame sa, že takto navrhnuté ustanovenie, najmä pokiaľ ide o anonymizáciou a nespresnenie toho, aké materiály majú byť zverejnené spôsobí, že uvedené sa bude vykonávať živelne, až s dodatočným stanovovaním pravidiel.