LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve návrhu zákona za slová „z......“ vložiť rok „2020“ v súlade s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete pred slová „54/2019 Z. z.“ vložiť slová „zákona č.“, v bode 1 § 9b ods. 1 úvodnej vete za slovo „prokurátori“ vložiť slová „ak tomuto nebráni prekážka vo výkone tohto práva uvedená v odseku 2“ a na konci písmena b) čiarku nahradiť bodkou a vypustiť tzv. plávajúci text, v § 9c ods. 4 pred slovom „kandidáta“ a v odseku 8 pred slovom „kandidátov“ vypustiť slovo „na“, v § 9h ods. 2 úvodnej vete a § 9i ods. 6 úvodnej vete vypustiť dvojbodku, v poznámke pod čiarou k odkazu 2d za slovo „starostlivosti“ vložiť čiarku a slová „službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“ a slová „č. 301/205 Z. z.“ nahradiť slovami „č. 301/2005 Z. z.“, v bode 2 § 13 ods. 5 odkaz 3d nahradiť odkazom 2c a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 3d ako nadbytočnú, v poznámke pod čiarou k odkazu 28a na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“, v čl. II bode 1 na konci pripojiť slová „a generálneho prokurátora,“, v bodoch 2, 4 a 5 slovo „eur“ nahradiť slovom „eura“ a na konci pred úvodzovkami vypustiť bodku ako nadbytočnú, v bode 5 odkaz 6a nahradiť odkazom 8c, v čl. III bode 2 odkazy 21, 22 a 74 nahradiť odkazmi 74, 75 a 76 vrátane príslušných poznámok pod čiarou, aby bolo zachované správne poradie odkazov v platnom zákone, v poznámke pod čiarou k odkazu 74 slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 401/2015 Z. z“, v bode 3 § 125 ods. 6 slovo „návrhy“ nahradiť slovom „návrh“, v bode 4 úvodnú vetu preformulovať takto: Za § 150c sa vkladá § 150d, ktorý vrátane nadpisu znie:“, v nadpise § 150d slovo „ustanovenie“ nahradiť slovom „ustanovenia“, v čl. IV bode 2 za úvodnú vetu vložiť slová „§ 7a“, v § 7a ods. 1 slovo „skúšobných“ nahradiť slovom „výberových“, v bode 11 úvodnej vete za slová „§ 114“ vložiť slová „vrátane nadpisu“, v § 114 ods. 1 písm. b) slová „disciplinárneho senátu“ nahradiť slovami „disciplinárnej komisie“, v bode 13 § 192 ods. 16 odkaz 24 nahradiť odkazom 10, v § 192 ods. 19 úvodnej vete vypustiť slovo „iba“ ako nadbytočné, v § 192 ods. 20 písm. e) za slovo „mu“ vložiť slovo „bolo“, v bode 15 slová „sa pripája veta, ktorá znie:“ nahradiť slovami „sa na konci pripája táto veta:“ v súlade s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 18 slovo „písmene“ nahradiť slovom „písm.“ a na konci za úvodzovkami hore doplniť bodku, v bode 21 úvodnej vete pred číslo „222“ vložiť paragrafovú značku, v § 222 ods. 1 písm. d) pred slovo „záverečnému“ vložiť čiarku a pred slovo „249b“ vložiť paragrafovú značku, 
v bode 23 § 224 ods. 1 písm. e) na konci za slovom „zákona“ čiarku nahradiť bodkou, v poznámke pod čiarou k odkazu 65b pri prvej citácii slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. ...../2020 Z. z.“, v bode 27 poznámke pod čiarou k odkazu 66 pred slovom „9j“ vypustiť paragrafovú značku v súlade s bodom 55 prílohy LPV, v bode 34 § 238 ods. 1 slovo „skúšobných“ nahradiť slovom „výberových“,  v bode 35 slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“, v bode 36 § 239 ods. 2 písm. b) pred číslo „250“ vložiť paragrafovú značku, v bode 39 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 241 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:“ v súlade s bodom 31 prílohy LPV a obdobnú úpravu vykonať aj v bode 42, v bode 39 § 241 ods. 2 písm. i) prvom bode na konci doplniť čiarku, v bode 42 § 246 ods. 1 písm. k) za slovo „generálnou“ vložiť slovo „prokuratúrou“, v bode 43 § 249b ods. 8 slová „môže znieť:“ nahradiť slovami „znie“, v bode 44 úvodnú vetu preformulovať takto: „Za § 261 sa vkladá § 261a, ktorý vrátane nadpisu znie:“ v súlade s bodom 34.3 prílohy LPV a obdobnú úpravu vykonať aj v bode 45, v bode 45 § 265ze ods. 3 slová „členov disciplinárnych komisie“ nahradiť slovami „členov disciplinárnych komisií“ (2x), čl. V zosúladiť s bodom 64.1 prílohy LPV].