LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hudeková, Zuzana, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Časť 2.5.8.5 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA,  str.35.  Navrhujeme doplniť opatrenie, ktoré znie“ V rámci procesoch EIA a SEA , ako aj pri posudzovaní zákonov a verejných investícií sa bude zohľadňovať vplyv na emisie skleníkových plynov a adaptáciu na zmenu klímy“ . Odôvodnenie: Za mimoriadne dôležité považujeme ukončiť podporu činností zvyšujúcich emisie skleníkových plynov, a presmerovanie podpory do mitigácie a adaptácie na zmenu klímy.