LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, k opatreniu v zelenej tabuľke "Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne (s. 47):
Navrhujeme opatrenie vypustiť. Jeho zavedenie by sprevádzala neprimeraná finančná náročnosť. Zároveň považujeme za nevyhnutné, aby samotnému návrhu takéhoto opatrenia predchádzali zodpovedajúce analýzy, čo sa však nestalo - plánuje sa zaviesť bez akýchkoľvek analýz súčasného a želaného stavu a bez zhodnotenia pozitívnych a negatívnych dôsledkov opatrenia a jeho spôsobilosti dosiahnuť cieľ.