LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 2.5.3.4 „Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral)  na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore priemyselných emisií“, opatrenia 1 až 6 v zelenej tabuľke (s. 42):
Formulácie týchto opatrení na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality považujeme za nedostatočné. Navrhujeme ich preformulovať tak, aby bolo zrejmé, že opatrenia majú formu podpory. Aj opatrenia v rámci predchádzajúcich častí stratégie majú podobu podpory. Ide nám o nasledujúce opatrenia, ktoré budú po zmene formulácie znieť nasledovne:
• Podpora dodatočného zvyšovania energetickej účinnosti a efektívnosti v priemysle a priemyselných procesoch  nad rámec modelovaných scenárov. 
• Podpora zavádzania obehového hospodárstva a inovácií do priemyselných procesov napr. využívanie vodíka ako inovatívnej technológie (vrátane prechodu výroby ocele založenej na vodíku), vrátane dodržiavania Záverov o BAT (best available techniques).
• Podpora inovovania energeticky a materiálovo náročných prevádzok v oblasti priemyslu.
• Podpora prechodu na nové, čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania OZE v priemysle či zavádzaním princípov obehového hospodárstva.
• Podpora obmedzenia používania fosílnych palív v priemysle (podpora zmeny)
• Podpora zachytávania a využívania všetkého odpadového tepla z priemyselných a energetických procesov nákladovo efektívnym spôsobom.