LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 2.5.2.8, časti „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“, opatreniu „Podporovať poradenstvo, informačné kampane, vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti o energetickej efektívnosti, napríklad zriadením siete poradenských centier typu jednotné kontaktné miesta (One-stop-shops) pre poskytovanie poradenstvo a technickej asistencii pri obnove budov“ (s. 37):

Navrhujeme z textu opatrenia vypustiť konkrétny príklad podpory poradenstva. Navrhujeme teda vypustiť text „napríklad zriadením siete poradenských centier typu jednotné kontaktné miesta (One-stop-shops) pre poskytovanie poradenstvo a technickej asistencii pri obnove budov“.  Považujeme za potrebné podporiť najefektívnejší spôsob poradenstva, pričom zriadenie siete poradenských centier to nie je. Sme proti zväčšovaniu administratívneho aparátu štátnej správy.