LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NLC (Národné lesnícke centrum)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Pripomienky za sektor LULUCF
Navrhované opatrenia na zvýšenie záchytov v sektore LULUCF podľa referenčného scenára WEM a WAM uvažujú so zalesnením, zatrávnením a znížením rizika lesných požiarov. Scenáre sa odlišujú  veľkosťou plochy zalesnenia a zatrávnenia (napr. scenár WAM uvažuje so zalesnením 23 000 ha trávnych porastov do roku 2040). Potenciál zalesnenia je však rádovo vyšší. Súhrnne, v prípade pustnutia poľnohospodárskej krajiny môžeme konštatovať, že ide o problém nevyužívania krajiny veľkého rozsahu približne na ploche 420-450 tis. ha t.j 17,5 % – 18,6 % z výmery 2 423 478 ha poľnohospodárskej pôdy (Sviček, 2009, Zaušková, Midriak, 2009). Stratégia nedostatočne využíva resp. neuvažuje s plným využitím tohto potenciálu, hoci práve cielený manažment týchto plôch zameraný na produkciu biomasy by výrazne prispel k záchytom uhlíka.
V rámci dodatočných opatrení  na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality (variant NEUTRAL – kapitola 2.5.6.2) je okrem uvedených opatrení možné dosiahnuť zvýšenie záchytov na lesných pozemkoch a nevyužívaných poľnohospodárskych pozemkoch ďalšími lesníckymi opatreniami zameranými na zvýšenie zásoby drevnej hmoty. K tomu potrebné je vytvoriť legislatívne podmienky, t.j. prijať také legislatívne nariadenia ktoré umožnia (i) pestovanie produkčných introdukovaných druhov lesných drevín; (ii) realizovať agrolesnícke systémy.
Nedostatočným spôsobom je riešený nepriaznivý trend ukladania uhlíka vo výrobkoch z dreva do roku 2040 (Príloha 1 Tabuľka 14). V rámci varianty NEUTRAL je síce uvedené aj opatrenie „zvyšovanie podielu výrobkov z dreva s dlhou životnosťou na stavebné účely“ ale bez konkretizácie ako ho dosiahnuť. Navrhujeme doplniť do opatrení požiadavku na vypracovanie legislatívneho nariadenia v rámci zeleného obstarávania, v rámci ktorého min. 30 % použitého materiálu v stavbách verejných budov bude musieť byť z dreva alebo výrobkoch na báze dreva (obdobné legislatívne nariadenie je už platné  napr. v Slovinsku).
Stratégia by mala vziať do úvahy, že slovenský lesnícko-drevársky sektor je a bude čistým prispievateľom zachytávajúcim uhlík, a to v objeme cca 4.5 mil. t CO2 (v roku 2040) čo predstavuje 100 mil. EUR za rok (podľa ceny emisných kvót) – najmä z dôvodu rastu zásob v dôsledku ťažieb nižších ako prírastok, zalesnením, uskladnením uhlíka vo výrobkoch z dreva. Napriek tomu, že sektor LULUCF nie je zahrnutý v ETS, je zahrnutý do „ESD“ – Effort Sharing Decision  v podobe flexibility, čo znamená že kredity z účtovania záchytov v sektore LULUCF bude možné využiť pri plnení záväzkov znížiť emisie. 
Oprávnená je preto požiadavka, aby finančné zdroje neboli poskytované len sektorom znižujúcim emisie CO2, ale aj sektoru LULUCF, ktorý uhlík zachytáva, pretože tieto záchyty vznikajú cieľavedomou činnosťou celého lesnícko-drevárskeho sektora. V časti financovanie navrhovaných opatrení sa však neuvažuje s finančnou podporou pre zvýšenie záchytov v sektore LULUCF ani v jednom z 5 prioritných finančných nástrojov. Navrhujeme explicitne uviesť vo finančných nástrojoch Inovačný fond, EÚ rozpočet a Environmentálny fond možnosť využitia zdrojov pre sektor LULUCF.
Stratégia by mala zahrňovať aj opatrenia na riešenie otázok:
- Aké sú vhodné modely pre odmeňovanie za uskladnenie CO2?
- Ako podporiť záchyt CO2 v sektore LULUCF (poľné experimenty so záchytom a sequestráciou uhlíka)?

Kapitola 3.3 Politika a opatrenia pre súvisiaci výskum, vývoj a inovácie nie je dopracovaná. APVV nie je organizácia, ktorá sa venuje výskumu. Laboratórium pre výskum inteligentných sietí je jedným z mnohých pracovísk, ktoré sa venujú problematike klimatickej neutrality. Navrhujeme členiť kapitolu podľa jednotlivých sektorov. Za LULUCF navrhujeme uviesť Národné lesnícke centrum ako organizáciu, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu v predmetnej oblasti:
- presnosti bilancovania zmien uhlíkových zásob 
- vyhodnotenie viacerých scenárov manažmentu lesov a využitia výrobkov z dreva. 
- zvýšeniu CO2 záchytov v LULUCF (poľné experimenty so záchytom a sequestráciou uhlíka).