LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
31. Pripomienka k doložke vybraných vplyvov, bod 5 – Obyčajná pripomienka 
V piatom bode navrhujeme slovo: „WAM“ nahradiť slovom: „WEM“.

Odôvodnenie:
Slovo „WAM“ je nesprávne použité. Predkladateľ chcel podľa nášho názoru použiť slovo „WEM“ (with existing measures).