LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
25. Pripomienka k analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3
V druhej vete navrhujeme vypustiť slovo: „redukčné“.

Odôvodnenie:
Použitie predmetného slova je nelogické v nadväznosti na tretiu odrážku tejto vety (ciele v OZE).