LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
19. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48
Opatrenie uvedené v bode 28, ktoré znie: „Pri vodnej doprave podporiť budovanie infraštruktúry umožňujúcej prevádzku plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy s pohonom na LNG.“ žiadame upraviť nasledovne: „„Pri vodnej doprave podporiť budovanie infraštruktúry umožňujúcej prevádzku plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy s pohonom na LNG, bioplyn/biometán, alebo LPG v prípade ak budú v ponuke pohony využívajúce toto palivo“.

Odôvodnenie:
Sme toho názoru, že opatrenia majú byť navrhované ako technologicky neutrálne, resp. podporujúce širšie portfólio alternatívnych palív.