LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
17. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48
Opatrenie uvedené v bode 18, ktoré znie: „V rámci zvýšenej podpory rozvoja elektromobility a áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá.“ žiadame upraviť nasledovne: „V rámci zvýšenej podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá.“.

Odôvodenie:
V zmysle smernice EP a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá medzi alternatívne palivá patrí aj elektrina.