LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
15.  Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 47
Opatrenie uvedené v 12 bode, ktoré znie: „Zaviesť do daňovej politiky opatrenia zamerané na znižovanie emisií v doprave, vrátane úpravy energetického zdaňovania a zladenia zdaňovania rôznych palív (vrátane úpravy dane z nafty), tak ako to odporúča OECD a Progres report z plnenia odporúčaní OECD.“ žiadame vypustiť.

Odôvodenie:
Zdaňovanie energetických produktov a elektriny je upravené smernicou Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, čiže je harmonizované na úrovni EU. V súčasnosti EK pripravuje revíziu uvedenej smernice, ktorá by mala reflektovať na ciele uvedené v Európskom ekologickom dohovore [COM(2019)640final].