LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
14. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 46
Opatrenie uvedené v prvom bode, druhej odrážke, ktoré znie: „obnovenie vozového parku národného vlakového dopravcu“ žiadame zmeniť nasledovne: „plná privatizácia štátom vlastneného vlakového prepravcu, a to za účelom rozvoja alternatívnej konkurencie a šetrenia verejných financií“.

Odôvodnenie:
Vytvorenie reálnej konkurencie a šetrenie verejných zdrojov, ktoré tak budú môcť byť investované do rozvoja tohto druhu dopravy namiesto sanácie nehospodárnej organizácie.  Je potrebné brať v úvahu aj celkovú ekonomiku nizkouhlíkovej stratégie, resp. financovanie navrhovaných opatrení.