LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
10. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.3.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore priemyselných emisií, strana 42
Opatrenie v bode 7, ktoré znie: “Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ  a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov.“ žiadame upraviť nasledovne: „Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ  a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení, alebo opatrení znižujúcich energetickú náročnosť alebo podporujúcich sekundárne využitie odpadného tepla, vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov alebo paušálneho príkazu postupov verejného obstarávania v energetike.“.

Odôvodnenie:
Text žiadame upraviť tak, aby bolo možné z finančných podporných mechanizmoch EU ako i SR financovať podľa možnosti čo najširší okruh činností, ktoré môžu priemyselným a energetickým podnikom pomôcť pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, bez toho, že by tento prechod znamenal ich likvidáciu. Tiež považujeme za dôležité, aby sa na základe poznatkov z praxe čo v najväčšej miere odstránili administratívne prekážky pri predkladaní projektov.