LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
7. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, druhá odrážka, strana 36
Navrhujeme formulovať nasledovne: „Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ  a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení, vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov a zároveň umožniť čerpať prostriedky z tohto OP aj pre sektor energetiky“

Odôvodnenie:
Pre dosiahnutie cieľov v oblasti dekarbonizácie je nevyhnutné, aby bolo umožnené financovanie dekarbonizačných opatrení aj v sektore energetiky.