LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
5. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, strana 36
V prvom boxe žiadame text predposledného opatrenia, ktoré znie: „V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu energetiky, hlavne na vytlačenie fosílnych palív z energetiky a priemyslu.“ upraviť nasledovne: „V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu energetiky a priemyslu, hlavne na vytlačenie fosílnych palív z energetiky a priemyslu, a zvýšenie energetického využívania odpadov, odpadových plynov a odpadového tepla v priemysle a energetike.“.

Odôvodnenie:
Uvedené navrhované opatrenie môže byť dôležitým faktorom najmä pri využívaní odpadového tepla z priemyslu, s čím úzko súvisí zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemysle, ako jedeného z kľúčových faktorov vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov.  
Pripomienka je zásadná.