LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
4. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, strana 34
V prvom bode žiadame vetu: „Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku.“ Upraviť nasledovne: „Prijať zákon o zmene klímy.“

Odôvodnenie:
Sme toho názoru, že vznik nových inštitúcii je zjavne v rozpore s cieľom sledovaným týmto dokumentom. Navrhované opatrenie rozšíri byrokraciu a skomplikuje už aj tak ťažkopádne mechanizmy, taktiež samotná inštitúcia si vyžiada ďalšie zdroje, ktoré sa dajú využiť efektívnejšie. Okrem toho, vznik ďalšej inštitúcie má negatívny dopad na úsporu emisií.