LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K predloženej analýze sociálnych vplyvov: Pripomienku nášho ministerstva, ktorá je súčasťou stanoviska Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky  na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (v stanovisku označená ako pripomienka k analýze sociálnych vplyvov) vydaného v rámci predbežného pripomienkového konania uplatňujeme v rovnakom znení aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň upozorňujeme, že predmetná pripomienka nebola predkladateľom akceptovaná a  nebola ani v doložke vybraných vplyvov predloženej na medzirezortné pripomienkové konanie predkladateľom vyhodnotená, pričom podľa bodu 7.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je predkladateľ povinný vyhodnotiť všetky pripomienky komisie.  
Odôvodnenie:  Hlavným cieľom hodnotenia vybraných vplyvov  podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je, aby vláda Slovenskej republiky prijímala informované rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh predpokladá aj zásadné vplyvy na hospodárenie domácností obyvateľov, považujeme za potrebné, aby sa vláda Slovenskej republiky zaoberala v materiáli navrhovanými cieľmi a opatreniami poznajúc aspoň ich základné vplyvy na obyvateľov. V tejto súvislosti pripomíname, že Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030, v rámci ktorého vybrané vplyvy neboli zhodnotené, vo svojej doložke vybraných vplyvov deklaruje, že vybrané vplyvy súvisiace aj s týmto plánom budú zhodnotené až pri predkladaní následných konkrétnych čiastkových stratégií a pri inej implementácii jeho cieľov a opatrení.