LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 2.5.7.3, s. 60 vlastného materiálu žiadame prvý bod, štvrtú odrážku preformulovať nasledujúcim spôsobom: „- obmedziť potravinový odpad (napr. potraviny sa budú dať ďalej využívať a to buď darovaním nezávadných potravín alebo potravín po záruke charite alebo potraviny po záruke kompostovať či energeticky zhodnotiť)“.

Odôvodnenie:
Dôležitú úlohu pri dekarbonizácii energetiky v nasledujúcej dekáde zohrajú okrem nízkoemisných zdrojov aj zdroje s alternatívnymi zdrojmi paliva, ktoré by nahradili vysokoemisné fosílne zdroje.