LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Bolo, Martin, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 2.5.4.4 na strane 48 vlastného materiálu žiadame doplniť bod s textom "Zavádzať a podporovať a flexibilné dopravné systémy vo verejnej osobnej doprave (autobus na dopyt alebo s flexibilnou trasou) najmä v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva." V oblastiach kde dochádza k poklesu počtu obyvateľov klesá aj dopyt prepravených osôb verejnou dopravou, čo zvyšuje náklady dopravcov a neskôr aj počet spojov a teda atraktivitu verejnej dopravy. S tým súvisí nárast individuálneho motorizmu a emisií z dopravy. Flexibilné dopravné systémy využívajú napr. autobusy na dopyt, ktoré zachádzajú na konkrétne zastávky iba na základe telefonického alebo iného dopytu a tak znižujú tvorbu emisií a skracujú cestovný čas, zvyšujú atraktivitu verejnej osobnej dopravy.