LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 2.5.2.8, s. 36 vlastného materiálu žiadame druhý bod preformulovať nasledujúcim spôsobom: „• Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ  a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení, vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov, a zároveň umožniť čerpať prostriedky z tohto OP aj pre sektor energetiky“

Odôvodnenie:
Pre dosiahnutie cieľov v oblasti dekarbonizácie je nevyhnutné, aby bolo umožnené financovanie dekarbonizačných opatrení aj v sektore energetiky.