LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
m) K vlastnému materiálu
V kapitole 2.5.6.2 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore LULUCF, v piatom opatrení „Uplatňovanie lesohospodárskych opatrení zameraných na zvyšovanie ukladania uhlíka v lesnej biomase a v pôde cez prírode blízke hospodárenie v chránených územiach“  zmeniť  výraz „v chránených územiach“ na „v národných parkoch“.
Odôvodnenie:
Ide o zosúladenie s platnými zákonnými predpismi, podľa aktuálnej úpravy, ktorá platí od 2020. Zákon o lesoch definuje prírode blízke hospodárenie a zákon o ochrane prírody a krajiny zavádza povinnosť takéhoto hospodárenia pre národné parky.