LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
l) K vlastnému materiálu
V kapitole 2.5.6.2 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore LULUCF, prvé opatrenie „Zaviesť kritéria trvalej udržateľnosti v prípade lesnej biomasy v súlade so Smernicou o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.“ nahradiť novým opatrením „Vypracovať štúdiu, ktorou sa posúdia možnosti pre dosiahnutie záchytov 7 Mt CO2 ekv. do roku 2050 zo sektora LULUCF.“
Odôvodnenie:
Kritéria trvalej udržateľnosti pre lesnú biomasu sú podľa Smernice  (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov dodržané. V SR sme dokonca sprísnili kritériá nad rámec tejto smernice (Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu). Preto navrhované opatrenie nie je relevantné a nahrádza sa iným opatrením, zameraným na vypracovanie štúdie, ktorou sa posúdia možnosti pre dosiahnutie zvýšených záchytov sektora LULUCF. Štúdie, ktoré by sa zaoberali modelovaním záchytov s použitím dodatočných opatrení chýbajú. Vplyv dodatočných opatrení na záchyty v sektore LULUCF je potrebné kvantifikovať pomocou verifikovaných modelov uhlíkového cyklu.