LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
k) K vlastnému materiálu
V kapitole 2.4.5.2 Projekcie emisií a záchytov podľa referenčného scenára WEM, tretí odsek: 
„Sektor LULUCF zohráva dôležitú úlohu, ktorá spočíva v záchytoch tých emisií, ktoré nie je možné eliminovať inak (emisie z priemyselných procesov, poľnohospodárskych činností a dopravy). Týmto spôsobom bude možné zachytiť emisie z emisného zvyšku (kapitola 2.1.1),  ktoré by mohli zabrániť dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality v roku 2050. Preto je dôležité si do roku 2050 vybudovať dostatočnú zásobu záchytov na eliminovanie tohto emisného zvyšku. Doterajší vývoj od roku 1990, ako aj projekcie do budúcnosti však ukazujú vcelku opačný trend (znižovanie týchto zásob), a preto je  potrebné zaviesť nové dodatočné opatrenia.“ nahradiť odsekom:
„Čisté záchyty zo sektora LULUCF zohrávajú dôležitú úlohu, nakoľko súčasné právne normy EÚ umožňujú, aby si členský štát pri celkovom účtovaní emisií uplatnil časť týchto záchytov. Slovenská republika si môže v účtovacom období 2021 – 2030 uplatniť maximálne 1,2 Mt ekvivalentu CO2 ekv. (doplniť odkaz na  čl. 7 nariadenie (EÚ) 2018/842). Týmto spôsobom je možné v účtovaní znižovať emisie, ktoré sa nepodarí eliminovať inak (emisie z priemyselných procesov, poľnohospodárskych činností a dopravy) a tak znížiť emisie z emisného zvyšku (kapitola 2),  ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality v roku 2050. Súčasné projekcie ukazujú, že v účtovacom období 2021-2030 budeme mať dostatočný rozsah záchytov sektora LULUCF aby sme si túto flexibilitu mohli, za určitých podmienok, uplatniť. Aj napriek tomu bude potrebné kvantifikovať a zhodnotiť možnosti záchytov CO2 v sektore LULUCF a ich prípadné uplatnenie  na zníženie emisného zvyšku do roku 2050 cez dodatočné opatrenia.“
Odôvodnenie:
Dopady klimatických zmien v posledných desaťročiach značne ohrozujú lesné ekosystémy (vietor, lesné požiare, premnoženie biotických škodcov). Tieto kalamitné situácie dosahujú veľkých rozmerov a intenzity bez ohľadu na charakter lesa (hospodárske lesy, chránené územia, pralesy).Takéto lesy sú značne poškodené, čím sa znižuje  ich schopnosť zachytávať uhlík, dokonca sa v niektorých lokalitách Európy stávajú zdrojom emisií. Preto nie je bezpečné  spoliehať sa na to, že lesy do roku 2050  aj po zavedení dodatočných opatrení  s určitosťou eliminujú  požadovaný rozsah emisného zvyšku, 7MtCO2ekv. Platné predpisy EÚ umožňujú Slovensku do roku 2030 pri dodržaní určitých podmienok, v celkovom účtovaní uplatniť si maximálne 1,2 Mt ekvivalentu CO2. V súčasnosti nevieme ako sa po roku 2027 bude účtovať a či sa vôbec pripustí možnosť uplatniť záchyty z lesa (alebo sektora LULUCF) na eliminovanie emisných zvyškov z iných sektorov.