LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
f) K vlastnému materiálu
V kapitole 2.5.7.3 v bode „Zvýšená podpora obehového hospodárstva prostredníctvom:“, navrhujeme preformulovať vetu: „Obmedziť potravinový odpad (napr. potraviny sa budú dať ďalej využívať a to buď darovaním nezávadných potravín alebo potravín po záruke charite)“.  
Podľa nášho názoru by znenie tejto vety malo byť nasledovné:
„Obmedziť plytvanie potravinami (napr. potraviny sa budú dať ďalej využívať a to buď darovaním bezpečných potravín, potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti alebo potravín tesne pred uplynutím doby spotreby charitatívnym organizáciám).“
Odôvodnenie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je autorom dokumentu Plán predchádzania plytvaniu potravinami, ktorý bol schválený Vládou SR. V tomto dokumente sú zadefinované jednotlivé pojmy, ktoré je vhodné používať aj v iných dokumentoch týkajúcich sa problematiky plytvania potravinami a potravinovým odpadom.