LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
e) K vlastnému materiálu
Na str. 52 v návrhu opatrení máme pripomienku k nasledovnému   navrhovanému opatreniu:
• Nastavenie podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby mali poľnohospodári záujem vstupovať do opatrení smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia a klímy s odmeňovaním poľnohospodárov za dodatočné aktivity smerujúce k znižovaniu emisií resp. k zvyšovaniu záchytu uhlíka  (podpora pestovania rastlín viažucich CO2) a odstránenie škodlivých dotácií v poľnohospodárstve ako je zvýhodnenie vody na zavlažovanie.
Nesúhlasíme s formuláciou:  „nastavenie podpory“
Odôvodnenie:
Podpory v II. pilieri sa nenastavujú ale realizujú podľa legislatívy ES. Pre záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia, členské štáty prijímateľom kompenzujú vzniknuté náklady a stratu príjmu v dôsledku prijatých záväzkov.