LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
c) K vlastnému materiálu
Na str.50 v 3. odseku žiadame odstrániť vetu: „Predpokladá sa, že sa zvýši i spotreba močoviny.“
Odôvodnenie:
Nesúhlasíme s týmto tvrdením. V súčasnosti platná legislatíva ustanovuje nasledovné. Podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2284, Prílohy III, časť 2 a odseku 3 „Členské štáty zakážu používanie hnojív na báze uhličitanu amónneho a môžu znížiť emisie amoniaku z anorganických hnojív pomocou týchto postupov: a) nahradením hnojív ma báze močoviny hnojivami na báze dusičnanu amónneho, b) v prípade ďalšieho používania hnojív na báze močoviny využívaním metód, pri ktorých sa preukázalo zníženie emisií amoniaku najmenej o 30% v porovnaní s použitím referenčnej metódy“