LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
a) K vlastnému materiálu
Na str. 50 žiadame vypustiť resp. preformulovať text v druhom odseku a jeho troch odrážkach (Nový manažment hnojív, Séria opatrení, Implementácia novej politiky kŕmenia zvierat).
Odôvodnenie:
Nariadenie Vlády Slovenskej republiky 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb (ďalej len „NV č. 342/2014 Z. z.“)
- nezaviedlo a ani neupravuje nový manažment hnojív a ani opatrenia týkajúce sa manipulácie a spracovania hnoja, 
- nezaviedlo žiadne opatrenia na efektívne používanie a primerané načasovanie použitia dávky dusíka z minerálnych hnojív po roku 2015, 
- nezaviedlo a ani neobsahuje implementáciu novej politiky kŕmenia zvierat.
Aproximačné NV č. 342/2014 Z. z. upravuje podmienky poskytovania priamych platieb v podmienkach SR a vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Príloha 2 NV č. 342/2014 Z. z. obsahuje tzv. pravidlá krížového plnenia, ktoré vychádzajú z platných európskych smerníc (v tomto prípade napr. nitrátová smernica 91/676/EHS) aproximovaných do vnútroštátnej legislatívy SR (v tomto prípade zákonom č. 136/2000 Z. z. o hnojivách). Uvedené pravidlá krížového plnenia iba preberajú niektoré (nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky stanovené) pravidlá manipulácie, skladovania a používania dusíkatých hnojív za účelom ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, ktoré sú uvedené v zákone č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
Pravidlá krížového plnenia v oblasti Dobré životné podmienky zvierat stanovujú minimálne normy na ochranu teliat, ošípaných a zvierat chovaných na hospodárske účely. 
NV č. 342/2014 Z. z. neobsahuje žiadnu implementáciu novej politiky kŕmenia zvierat a ani opatrenia na znižovanie počtu dojníc a intenzívne kŕmenie účinnými látkami.