LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame dopracovať vplyvy na podnikateľské prostredie v časti 3.3. Náklady regulácie z pohľadu očakávaných vplyvov na podnikateľské prostredie. Je potrebné dopracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie (ďalej len analýza)  modelovo pre jednotlivé sektory, ktoré obsahujú konkrétne opatrenia a záväzky, pri ktorých implementácii sa očakáva priamy či nepriamy vplyv na podnikateľskú sféru. Z analýzy by malo byť zrejmé,  na aké náklady v danej oblasti sa má podnikateľský sektor pripraviť.  Malo by sa vychádzať tiež z vyhodnotenia konzultácií (časť 3.2 ) s dotknutou  podnikateľskou obcou. Z obsahu časti 3.2 kde má byť uvedená dĺžka, hlavné body a výsledky konzultácií s podnikateľmi, má byť zrejmé,  ktoré zásadné pripomienky podnikateľskej obce sa premietli do materiálu, prípadne ktoré zapracované byť nemôžu.
Odôvodnenie:
V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a Stanoviska Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z predbežného pripomienkového konania.