LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Strana 38, kapitola V kapitole 2.5.2.8, časť „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“ navrhujeme vypustiť predposledné. „opatrenie“.
Odôvodnenie:
Cieľ pre budovy bude stanovený v Dlhodobej stratégii obnovy budov, ktorá ma byť Komisii predložená v marci tohto roku. Aspekty, ktoré majú byť pri jeho výpočte zohľadnené sú uvedené v Smernici o energetickej hospodárnosti budov. Uvedená Smernica nepožaduje zohľadniť ambície národných nelegislatívnych dokumentov. Navyše, podobne ako v prípade 1. navrhovaného opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, evokuje uvedená formulácia, že ide skôr o cieľ, než opatrenie.