LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Strana 37, kapitola 2.5.2.8, časť „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“ navrhujeme nahradiť opatrenie v znení „Vytvorenie databázového centra ...“ novou formuláciou v nasledovnom znení: „Rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti prevádzkovaného Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou s cieľom vytvorenia jednotného databázového centra, ktoré by pokrylo súkromný aj verejný sektor obnovy budov, vrátane celkového prehľadu verejných budov v SR“.
Odôvodnenie:
V súčasnosti SIEA pracuje na príprave Rozšíreného monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý bude integrovať aj rôzne externé databázy. Jedná sa o národný projekt, ktorého ciele a parametre sú jasne definované.