LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Na strane 37, druhá odrážka odspodu, žiadame doplniť na konci: „a podpora formou Garantovaných energetických služieb podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Odôvodnenie.
Predmetná veta obsahuje formy financovania energetických úspor, ktoré sú už zavedené do nášho právneho poriadku a majú slovenský názov „Garantované energetické služby“.