LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Na strane 34 žiadame v druhej odrážke nahradiť vetu: „• Vytvoriť podmienky a odstrániť bariéry pre optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie a podporovať tie zdroje a projekty, ktoré dokážu nahrádzať fosílne palivá tak,  aby bola zabezpečená spoľahlivosť výroby a dodávky elektriny resp. tepla pri dodržaní nákladovej a environmentálnej efektívnosti a pri rešpektovaní zachovania, alebo zlepšenia stavu biodiverzity.“ novou vetou: „• Vytvoriť podmienky a odstrániť bariéry pre optimálne využívanie zdrojov energie bez emisií CO2 a podporovať tie zdroje a projekty, ktoré dokážu nahrádzať fosílne palivá tak,  aby bola zabezpečená spoľahlivosť výroby a dodávky elektriny resp. tepla pri dodržaní nákladovej a environmentálnej efektívnosti a pri rešpektovaní zachovania, alebo zlepšenia stavu biodiverzity.“
Na str. 42, žiadame v štvrtej odrážke vetu: „• Prechod na nové, čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania OZE  v priemysle či zavádzaním princípov obehového hospodárstva“ nahradiť novou vetou: “ • Prechod na nové, čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania zdrojov energie bez emisií CO2  v priemysle či zavádzaním princípov obehového hospodárstva.“
Odôvodnenie:
Navrhujeme úpravu textu, pretože cieľom je eliminácia emisií CO2 a tento cieľ zabezpečujú aj iné ako obnoviteľné zdroje. Nie je dôvod, aby boli takéto iné zdroje, napríklad jadrové zdroje, v tomto dokumente diskriminované. Taktiež upozorňujeme, že používanie biomasy neznižuje emisie CO2.