LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pre celý materiál, najmä k Zhrnutiu, Záveru a kapitolám 2 a 3 (kapitola 2.5.6. a strany 6, 41, 49, 53, 56, 57, 74):
Žiadame doplnenie exaktných výpočtov nákladov a analýzy k možnostiam na zvyšovanie záchytu CO2 v sektore LULUCF a v sektore poľnohospodárstva. Pre celú nízkouhlíkovú stratégiu je úplne najdôležitejšie riadne, presne a transparentne vypočítaný cieľ pre emisný zvyšok, resp. množstvo záchytu CO2 v sektore LULUCF a v sektore poľnohospodárstva, s cieľom optimalizovať emisný zvyšok pred tým, ako sa pristúpi k reštrikciám v oblasti priemyslu, dopravy a energetiky. Zároveň je potrebné analyzovať možnosti financovania. 
Na str.41 je v poslednej vete v zátvorke k emisnému zvyšku uvedené: „(vo výške 7MtCO2 ekv., bližšie popísaný v kapitole 2.1.1)“ avšak v kapitole 2.1.1 tento údaj nie je bližšie popísaný. Navrhujeme doplniť bližší popis a navrhujeme doplniť celú komplexnú prílohu s podrobným výpočtom kapacity zachytávania. 
Zároveň v časti financovanie by bolo vhodné zvážiť možnosti financovania záchytov CO2 (kapitola 3.2.).
Odôvodnenie:
Materiál sa podrobne zaoberá energetikou, dopravou, priemyslom a poľnohospodárstvom, ale v možnostiach záchytu emisií CO2 v sektore LULUCF je materiál stručný a alternatívy nie sú analyzované.
Podľa predloženého materiálu bola kapacita zachytávania CO2 v sektore LULUCF okolo roku 1992 dvojnásobná ako v roku 2017 a trojnásobná ako v roku 2005 (obr.17, str.53), Je zrejmé, že kapacita zachytávania CO2 je veľmi nestabilná a preto by sa mal tento materiál s týmto faktom vysporiadať. Na strane redukcie produkcie CO2 je pomerne podrobný a široký popis a rozbor možností, na druhej strane chýba presnejšie opísanie a rozbor možností zvýšeného zachytávania a spracovania CO2, čo v mnohých prípadoch môže byť ekonomicky efektívnejšie riešenie ako obmedzovanie hospodárskej produkcie spojené s negatívnymi dopadmi na HDP, priemyselné podniky, sociálnu oblasť (príjmy a zamestnanosť) a pod.
Číslo 7 MtCO2 ekv. pokladáme za príliš zaokrúhlené. Jeho zmena o jednu tisícinu ovplyvní náklady hospodárstva SR k roku 2050 o desiatky miliónov eur. Navyše spôsob výpočtu takto dôležitého čísla je nutné transparentne zverejniť, aby predpokladaný zásah do ekonomiky bol podložený exaktnými a transparentnými výpočtami. Podľa prílohy II (str. 82) materiál v tejto podobe navodzuje dojem, že okrúhle číslo vo výške 7Mt CO2ekv je získané len odhadom, ale jeho dopad na celé národné hospodárstvo a pre životnú úroveň obyvateľov je zásadný.