LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ku kapitole 2.5.2.5, na strane 31: 
Žiadame odrážku na konci strany 31 v znení: „• Z hľadiska celkových úspor energie je úsilie sektoru priemyslu a dopravy najvýznamnejšie spomedzi všetkých sektorov dopytu, keďže predstavuje 60-80 percent celkových úspor energie“ nahradiť odrážkou: „• Z hľadiska celkových úspor energie sa najväčší potenciál spomedzi všetkých sektorov spotreby predpokladá v priemysle, ďalšími významnými sektormi sú sektory budov a dopravy.“
Odôvodnenie:
Keďže ide len o predpoklad, resp. odborný odhad a nie exaktne podložené tvrdenie, navrhujeme vyššie uvedenú úpravu textu.