LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Stratégia obsahuje viaceré opatrenia pre dlhodobý strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo s dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050. Opatrenia sú smerované do rôznych oblastí, napr. energetika - zvyšovanie energetickej efektívnosti v oblasti budov, v oblasti dopravy - prijať ekonomické a daňové nástroje, čo bude mať za následok zmenu predpokladanej spotreby energie, budú prevládať ekologické palivá, ktoré by mali byť s nižšou daňou, zaviesť do daňovej politiky opatrenia zamerané na znižovanie emisií v doprave, zvýšenie podpory rozvoja elektromobility a áut na alternatívny pohon, v oblasti odpadov - obmedzovanie potravinového odpadu a pod. Hoci z predložených opatrení nie je žiadne z nich osobitne koncipované na úpravu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), dovoľujeme si poznamenať, že zákon o dani z príjmov už obsahuje ustanovenia napĺňajúce ciele predloženej stratégie. Ide o opatrenia, ktoré nadobudli účinnosť už v roku 2019, resp. od 1.1.2020, napr.:
- definovanie technického zhodnotenia hmotného majetku, aj ako hodnoty verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,
- výhodnejšia forma odpisovania eletromobilov (BEV, PHEV) formou novej odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky oproti iným dopravným prostriedkom,
- rozšírenie uplatnenia daňového výdavku pri vyradení zásob tovaru z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, resp. pri tovare bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, nielen pri ich bezodplatnom odovzdaní Potravinovej banke Slovenska, ale aj neziskovým organizáciám a sociálnemu podniku, ktorých hlavným predmetom činnosti sú činnosti podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov (napr. ochrana zdravia, vzdelávanie, dobrovoľnícka činnosť a pod.).