LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Berieme na vedomie konštatovanie uvedené v doložke vybraných vplyvov, že Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len „stratégia“) bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. Tiež berieme na vedomie, že sa aktuálne nedá vyčísliť vplyv opatrení stratégie na rozpočet verejnej správy, keďže tie musia byť transponované do konkrétnych opatrení v rámci jednotlivých rezortov, kedy budú aj konkrétne vyčíslené ich presné finančné dopady. V súlade s uvedeným preto zásadne žiadame v časti 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov uviesť, že negatívny vplyv materiálu a z neho vyplývajúcich dokumentov bude rozpočtovo zabezpečený prostredníctvom v materiáli uvedených finančných mechanizmov, ako sú Modernizačný fond, Inovačný fond, Európske štrukturálne a investičné fondy, Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe zmlúv a Environmentálny fond bez zvýšených vplyvov na rozpočet verejnej správy v jednotlivých rokoch. Rovnako zásadne žiadame toto konštatovanie zapracovať aj do ďalších častí materiálu (do predkladacej správy), aby bolo zrejmé, že stratégia nezakladá nekryté negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a všetky výdavky predmetného materiálu, ako aj ďalších nadväzujúcich materiálov budú zabezpečené v rámci spomenutých finančných mechanizmov.