LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Ovseník, Milan, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1) Vlastný materiál - Doplniť časť 2.5.6.

Lesné hospodárstvo je ochrancom klímy - zároveň je výrazne ovplyvnení zmenou klímy Globálne otepľovanie a nedostatok zrážok významne ohrozuje stromy v lesoch Slovenska

Medzi ochranou klímy, prispôsobením sa zmene klímy a výrobou obnoviteľných surovín vrátane dreva existuje úzka súčinnosť. Klimatické zmeny ovplyvňujú lesníctvo - a zároveň dôležitú súčasť riešenia. Výroba obnoviteľných surovín nie je možná bez emisií. Cieľom je však znížiť emisie všade, kde je to možné. 

 Extrémne poveternostné udalosti sa v dôsledku zmeny klímy zvýšia. Príkladom je sucho v rokoch 2017-2019. Štát by mal pomôcť lesnému hospodárstvu lepšie sa prispôsobiť zmenám klímy. 

 Lesy a lesníctvo, ako aj používanie dreva v dlhodobých výrobkoch, viažu CO2 s vplyvom na podnebie. Mimoriadny význam lesov a trvalo udržateľného lesného hospodárstva pre ochranu podnebia vyplýva z úrovne potenciálu zníženia. 

 Lesy ukladajú uhlík - a tento pozitívny vplyv na klímu je výraznejší v lesoch obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. POZITÍVNE: POUŽITIE VYŤAŽENÉHO DREVA V MATERIÁLOVEJ A ENERGETICKEJ OBLASTI. Tým sa ukladá ďalší uhlík a emisie sa môžu znížiť. PRETOŽE SPRACOVANIE A SPAĽOVANIE DREVA JE ŠETRNEJŠIE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU AKO INÉ VÝROBKY.

AKTUÁLNE VÝSLEDKY MERANÍ UKAZUJÚ, ŽE LESNÝ PORAST V TANAP-E ZACHYTÍ VIAC OXIDU UHLIČITÉHO CO2, AKO VYDÁ DO ATMOSFÉRY, ČO JE ZNAKOM ZDRAVO FUNGUJÚCEHO LESA.
 GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE A NEDOSTATOK VLAHY VŚAK MÔŽU SPÔSOBIŤ FYZIOLOGICKÉ ZMENY STROMOV, V DÔSLEDKU KTORÝCH BY STROMY MOHLI ZAZNAMENAŤ POKLES PRÍRASTKOV A ZOSLABENIE.


TO MÔŽE VIESŤ K ZNIŽOVANIU SCHOPNOSTI STROMOV ABSORBOVAŤ CO2.

Vzhľadom na súčasné dramatické škody v lese by mala byť prioritnou úlohou zaoberať sa škodami na lesoch a bezodkladnou pomocou lesom. Do roku 2030 bude musieť byť lesy efektívnejšie prispôsobené zmene klímy. V opačnom prípade nie je možné zachovať veľký prínos lesov k ochrane klímy a ohroziť stanovené ciele v oblasti klímy. 

Je nevyhnutné podporiť odstraňovanie zamorených, nebezpečných a ohrozených stromov, zalesňovanie dostatočným podielom pôvodných druhov stromov vhodnými metódami aj z prirodzeného zmladenia s jeho ochranou pred škodami zverou a ďalšiu premenu na zmiešané lesy vhodné pre danú lokalitu a klímu. Zabezpečiť, aby poskytovaná pomoc k nemu dorazila rýchlo, vo väčšej miere podporila malých vlastníkov a účelne sa využili výhody aktívneho manažmentu, v rámci ktorého sa vysadzajú zmiešané lesy, To pomôže znižovať množstvo CO2, ktoré sa uvoľňuje z pôdy, zvyšovať schopnosť lesa absorbovať oxid uhličitý a zároveň predstavuje rýchlejšiu formu obnovy lesných plôch.

PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ